HOTLINE: 09.123.12357

Đánh Giá Tác Động Môi Trường

Đánh giá tác động môi trường là phương thức của một quá trình. Được sử dụng để dự đoán hệ quả về môi trường của một kế hoạch, một chính sách, chương trình.